Thứ 223 thế giới (US News & World Report Rankings)

Tháng 10/2021, hệ thống xếp hạng đại học thế giới (US News & World Report Rankings) xếp TDTU thứ 387 trong tổng số 1.750 đại học được xếp hạng trong kỳ xếp hạng 2022.

Tháng 10/2022, US News xếp TDTU thứ 223 trong tổng số 2.165 đại học được xếp hạng trong kỳ xếp hạng 2023, tăng 164 bậc so với kỳ xếp hạng 2022.

Phương pháp xếp hạng của US News dựa trên dữ liệu của Clarivate và bộ 13 tiêu chí, trong đó các tiêu chí có trọng số cao bao gồm: Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (Global Research Reputation): 12,5%; Uy tín về nghiên cứu trong khu vực (Regional Research Reputation): 12,5%; Số bài báo thuộc 10% bài báo có trích dẫn nhiều nhất (Number of publications that are among the 10% most cited): 12,5%; Tổng số bài báo công bố (Publications): 10%; Chỉ số ảnh hưởng trích dẫn (Normalized citation impact): 10%.