Đảng - Đoàn thể

Đảng bộ

Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chung của Đảng bộ:

1.Lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của các Chi bộ, chỉ đạo các Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo đảng viên và CBGV tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch giảng dạy, đào tạo được phân công; kiểm tra các chi bộ, đảng viên chấp hành Nghị quyết, chủ trương của cấp trên. Chỉ đạo các chi bộ kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước trong phạm vi Trường theo đúng quy định của tổ chức Đảng.

2.Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi trong Trường.

3.Phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường về công tác cán bộ, và quản lý cán bộ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ tham gia với Trưởng các phòng, khoa về công tác quản lý và quy hoạch cán bộ, kiện toàn bộ máy hoạt động của Trường nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững cho Nhà trường.

4.Chỉ đạo hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn, phối hợp với Ban Giám hiệu có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV; chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin liên hệ:

Phòng A0304, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Emailvanphongdanguy@tdtu.edu.vn

 

Công đoàn

Công đoàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng là công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, bao gồm 34 Tổ công đoàn và 02 Công đoàn cơ sở thành viên. 

Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028

Thông tin liên hệ:

Phòng A0304, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Email: congdoantdt@tdtu.edu.vn

 

Đoàn Thanh niên

Đoàn TNCS Đại học Tôn Đức Thắng là đoàn cơ sở thuộc Thành đoàn TP. HCM.

Thông tin liên hệ:

Phòng A0004, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Email: vanphongdoanhoi@tdtu.edu.vn

Website: http://student.tdtu.edu.vn/doan-hoi