Số liệu tổng quan

 
1.206

Giảng viên, viên chức

16

Khoa chuyên môn

63

Đơn vị thuộc, trực thuộc

26.000

Sinh viên đại học

40

Ngành đào tạo đại học

11.226

Công trình ISI/Scopus

27

Nhóm nghiên cứu

15

Bằng sáng chế USPTO

 
50

Hội thảo khoa học quốc tế

173

Đối tác quốc tế

 

TDTU-around_0.jpg