Thứ 179 đại học trẻ tốt nhất thế giới (Young University Rankings 2024)

Tháng 5/2024, bảng xếp hạng các đại học trẻ tốt nhất thế giới (Young University Rankings 2024) của Tổ chức xếp hạng đại học THE (Times Higher Education) công bố Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được xếp thứ 179 trong tổng số 1.171 đại học được đưa vào bảng xếp hạng.

Trong kỳ xếp hạng này, điểm tổng thể của TDTU là 43.3 và điểm số cho từng tiêu chí như sau:

-Chất lượng nghiên cứu (Research Quality): 86.6

-Chuyển giao công nghệ (Industry): 20.9

-Quốc tế hóa (International Outlook): 63.1

-Môi trường nghiên cứu (Research Environment): 23.6

-Giảng dạy (Teaching): 16.6

Bảng xếp hạng các đại học trẻ toàn cầu của THE là bảng xếp hạng các đại học trên toàn thế giới có tuổi đời nhỏ hơn hoặc bằng 50 năm tính đến năm xếp hạng, được công bố từ năm 2012.