Nhóm 601-800 thế giới (THE Impact Rankings)

Tháng 4/2022, tổ chức THE Impact Rankings 2022 xếp TDTU vào nhóm 601-800 thế giới về mức độ ảnh hưởng đối với sự phát triển bền vững toàn cầu trong tổng số 1410 cơ sở giáo dục toàn cầu trong bảng xếp hạng.

Tháng 6/2023, TDTU tiếp tục duy trì ở vị trí 601-800 trong kỳ xếp hạng 2023 của THE trong tổng số 1591 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng.

Đây là bảng xếp hạng nhằm đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals: SDGs) theo chuẩn của Liên hiệp quốc.