Thứ 501 thế giới (URAP)

Tháng 12/2023, tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật URAP (University Ranking by Academic Performance) xếp TDTU thứ 501 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2023-2024.

TDTU xuất hiện lần đầu tiên trong bảng xếp hạng của URAP năm 2018-2019 với vị trí 1.422. Năm 2019-2020, thứ hạng của TDTU trong bảng này là 960. Năm 2020-2021, thứ hạng của TDTU là 639. Năm 2021-2022, thứ hạng của TDTU là 427. Năm 2022-2023, thứ hạng của TDTU là 435.

URAP sử dụng dữ liệu khoa học trên Web of Sciences một cách độc lập, cùng với phương pháp đánh giá khách quan. Các tiêu chí về số lượng và chất lượng công trình khoa học đều chiếm trọng số lớn nhất trong kết quả xếp hạng.