Thứ 91 thế giới về phát triển bền vững (UI GreenMetric)

Tháng 12/2023, tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Ranking xếp TDTU thứ 91 trong tổng số 1182 đại học tham gia xếp hạng.

TDTU có mặt trong bảng xếp hạng này lần đầu vào tháng 12/2020 với vị trí 83 trong tổng số 922 đại học tham gia xếp hạng. Tháng 12/2021, thứ hạng của TDTU là 122 trong tổng số 956 đại học tham gia xếp hạng, tháng 12/2022 là 114 trong tổng số 1.050 đại học tham gia xếp hạng.

TDTU tham gia hệ thống xếp hạng này từ năm 2016 và liên tục duy trì thứ hạng cao trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững nhất thế giới, đồng thời được xếp hạng cao nhất trong số các trường đại học Việt Nam tham gia xếp hạng.