Top 800 thế giới (THE Impact Rankings)

Tháng 4/2022, tổ chức THE Impact Rankings 2022 xếp TDTU vào nhóm 601-800 thế giới về mức độ ảnh hưởng đối với sự phát triển bền vững toàn cầu.

Đây là bảng xếp hạng nhằm đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals: SDGs) theo chuẩn của Liên hiệp quốc.