Thứ 114 thế giới về phát triển bền vững (UI GreenMetric)

Tháng 12/2020, tổ chức xếp hạng UI GreenMetric World University Ranking xếp TDTU thứ 83 trong tổng số 922 đại học toàn cầu trong bảng xếp hạng.

Tháng 12/2021, tổ chức này xếp TDTU thứ 122 thế giới trong tổng số 956 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng.

Tháng 12/2022, TDTU đã tăng 8 bậc so với thứ hạng năm 2021, đứng thứ 114 trong tổng số 1.050 đại học tham gia bảng xếp hạng các trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2022 của UI GreenMetric.

TDTU tham gia hệ thống xếp hạng này từ năm 2016 và liên tục duy trì thứ hạng cao trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững nhất thế giới, đồng thời được xếp hạng cao nhất trong số các trường đại học Việt Nam tham gia xếp hạng.