Skip to main content

Thông báo

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2022.
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 03 năm 2022 (lần 1, lần 2, lần 3)
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 03 năm 2022 (lần 1, lần 2, lần 3).
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính, ...
Thông báo đấu giá tài sản: Quyền thuê căn tin tại Phân hiệu Khánh Hòa
Thông báo đấu giá tài sản quyền thuê 01 căn tin trong thời gian 5 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Phân hiệu Khánh Hòa.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2022
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng mời quan tâm tư vấn khảo sát và lập Dự toán chi phí
Trường Đại học Tôn Đức Thắng mời quan tâm tư vấn khảo sát và lập Dự toán chi phí liên quan tới công tác đầu tư xây dựng, mua sắm của Trường.
Subscribe to Thông báo