Thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 2165/QĐ-TĐT ngày 28/10/2021 Trường Đại học Tôn Đức Thắng ban hành quy trình bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Căn cứ kết quả buổi họp ngày 08/7/2022 của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2022 Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả xét ứng viên được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Trường:

STT

Họ và tên ứng viên

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Đơn vị đăng ký bổ nhiệm

Chức danh đề nghị bổ nhiệm

1

Phan Thanh Toàn

Toán học

Khoa Toán - Thống kê

Phó giáo sư

2

Ngô Lê Minh

Kiến trúc

Khoa Kỹ thuật công trình

Phó giáo sư

Thông tin chi tiết về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022: xem tại đây.