Skip to main content

Thông báo

Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng người lao động năm 2022.
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 01 năm 2022
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 01 năm 2022.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 (tháng 04/2022)
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 (tháng 04/2022).
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính,...
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động đợt 3 năm 2021
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động đợt 3 năm 2021 (tháng 03/2022).
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức và người lao động đợt 3 năm 2021 (bổ sung)
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức và người lao động đợt 3 năm 2021 (bổ sung).
Subscribe to Thông báo