Skip to main content

Thông báo

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 05/04/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 05/04/2020. 
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 29/03/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 29/03/2020.
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 15/3/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 15/3/2020
Thông báo thi tuyển ý tưởng kiến trúc và Thiết kế cơ sở
Kính mời các đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước tham gia thi tuyển ý tưởng kiến trúc và Thiết kế cơ sở TDTU tại An Giang.
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 08/03/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 08/3/2020
Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 01/03/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại Trường đến hết ngày 01/3/2020
Subscribe to Thông báo