Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Ngày hội doanh nghiệp cựu sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024
Thời gian: 7:00-17:30, ngày 19/7/2024
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA lần thứ 397
Thời gian: 08:00, ngày 16/07/2024
Địa điểm: Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Hội thảo quốc tế về Toán ứng dụng 2024
Thời gian: Ngày 11-13/07/2024
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Hội thảo quốc tế lần 3 về Vật liệu và Cấu trúc thông minh tiên tiến
Thời gian: Ngày 03-05/07/2024
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chuyên đề “Phân loại rác tại nguồn”
Thời gian: 09:30, ngày 28/6/2024
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Hội thảo quốc tế về Khoa học ứng dụng lần thứ 4 năm 2024
Thời gian: Ngày 20-21/06/2024
Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng