08 chương trình đạt chuẩn đánh giá của AUN-QA

Trong tháng 7/2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được công nhận là thành viên liên kết của Tổ chức bảo đảm chất thuộc Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đến tháng 7/2019, TDTU đã thực hiện đánh giá thành công 04 chương trình bậc đại học theo chuẩn kiểm định AUN-QA; những chương trình bậc đại học còn lại đã hoàn thành cải tiến chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Bốn chương trình đào tạo của TDTU đã thực hiện đánh giá thành công và đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn AUN-QA bao gồm: Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Tài chính ngân hàng. Theo kết quả này, 04 chương trình đào tạo TDTU đạt mức “Adequate as Expected” (Đáp ứng yêu cầu) hoặc "Better than Edaquate" (Đáp ứng tốt hơn yêu cầu).

Trong tháng 1/2021, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã thực hiện đánh giá thành công 04 chương trình bậc đại học theo tiêu chuẩn kiểm định của Tổ chức Đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), bao gồm: Toán ứng dụng, Kế toán, Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh.

Tháng 3/2021, Tổ chức AUN-QA đã công nhận bốn chương trình đào tạo Toán ứng dụng, Kế toán, Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh đạt chuẩn chất lượng của Tổ chức Đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á. Theo kết quả này, 04 chương trình đào tạo TDTU đạt mức “Adequate as Expected” (Đáp ứng yêu cầu). Thời hạn công nhận là 05 năm, từ ngày 01/3/2021 đến ngày 28/02/2026.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như kết quả học tập mong đợi, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chuẩn đầu ra,v.v. Việc 08 chương trình đào tạo đại học được đánh giá và công nhận bởi tổ chức AUN-QA là một bước tiến quan trọng của TDTU trong quá trình quốc tế hóa và phát triển Trường theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế.

 

aun.jpgaun.jpgaun.jpgaun.jpg