Phòng Tài chính

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Kế hoạch - Tài chính được thành lập bởi Quyết định số 32/TĐT-QĐ ngày 28/02/1998 với tư cách là một đơn vị nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Ban giám hiệu Nhà trường tổ chức quản lý công tác tài chính - kế toán của Trường theo quy định của pháp luật, đã được xây dựng cùng với Đề án thành lập Trường.

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, đến ngày 19/12/2009, Hiệu trưởng nhà trường đã có Quyết định số 1282/TĐT-TCHC, về việc đổi tên Phòng Kế hoạch - Tài chính thành Phòng Tài chính như hiện nay. Trong những năm qua, các tên gọi tuy có thay đổi cho thích hợp với quy mô phát triển và đặc điểm của Nhà trường, song không ngoài mục tiêu để Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng; phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng

Phòng Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác tài chính - kế toán của Trường theo quy định của pháp luật.

Tham mưu biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

Phòng Tài chính thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

  • Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Trường, các nguồn thu từ học phí, chi phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi hàng quý, hàng năm theo quy định; chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Trường.
  • Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu-chi, tình hình thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước cũng như của Trường nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Trường theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả. 
  • Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định.
  • Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn trường. Tham gia kiểm kê; kiểm tra định kỳ hay bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi việc sửa chữa, nâng cấp đổi mới tài sản cố định, giá trị hao mòn tài sản cố định, phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định.
  • Tổ chức triển khai, phổ biến, xây dựng các quy chế, quy định và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định.
  • Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

III. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Qua thời gian xây dựng và phát triển, với những tên gọi khác nhau, đã có rất nhiều lớp cán bộ, viên chức tham gia đóng góp vào thành tích chung của Phòng và góp phần xây dựng Nhà Trường ngày càng phát triển.

  • Đội ngũ quản lý qua các thời kỳ:
- Ông Nguyễn Văn Hoan - Trưởng phòng
- Bà Trần Thị Thu Vân - Trưởng phòng
- Ông Nguyễn Đình Hiền - Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
- Bà Lê Thị Duyên Hoài - Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
  • Đội ngũ nhân sự hiện tại:
- Bà Trần Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
 Email: tranthihongtham@tdtu.edu.vn
 
tran-thi-hong-tham.jpg
 
- Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Trợ lý trưởng phòng
- Bà Nguyễn Dương Kim Thanh - Kế toán tổng hợp
- Bà Lê Thị Minh Châu - Viên chức
- Ông Nguyễn Lâm - Viên chức
- Bà Ngô Thị Minh Triết - Viên chức
- Bà Trương Thị Thanh Trang - Viên chức
- Ông Trần Thanh Hải - Viên chức
- Bà Nguyễn Thị Phước Diễm - Viên chức
- Bà Nguyễn Khánh Ngọc - Viên chức
- Bà Nguyễn Thị Ngoan - Viên chức
- Bà Đặng Thanh Lan - Viên chức
- Bà Nguyễn Phạm Xuân Quỳnh - Viên chức
- Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Viên chức
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân - Thủ quỹ
 
Thông tin liên hệ:
Phòng A0007, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại: (028) 377 55 070; Email: 
phongkhtc@tdtu.edu.vn