Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

 

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 1001/2011/QĐ-TĐT, ngày 15/10/2011 tham mưu và thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.

NHIỆM VỤ CHÍNH

Là đơn vị chuyên trách về Bảo đảm chất lượng nên công việc của Phòng KT&KĐCL bao gồm  rất nhiều đầu việc, trọng tâm vào công tác khảo thí, bảo đảm và kiểm định chất lượng, quản lý chất lượng theo ISO, xếp hạng, quản lý cấp phát văn bằng và chứng chỉ và thanh tra đào tạo. Mỗi mảng công việc có ít nhất 02 nhân sự phụ trách, và mỗi cán bộ của Phòng có thể tham gia nhiều mảng công việc.

tdtu
Cơ cấu nhân sự của Phòng KT&KĐCL tại TDTU

1. Mảng Khảo thí và Phát triển ngân hàng đề

 • Xây dựng và quản lý sử dụng ngân hàng đề, cùng các đơn vị thống nhất hình thức thi của các môn học để trình Ban Giám hiệu quyết định.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa theo đúng quy định của Nhà trường và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức các kỳ thi: kiểm tra khâu ra đề, sao in đề thi, tổ chức coi thi.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, đánh giá kết quả thi.
 • Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa. 

2. Mảng Cơ sở dữ liệu điểm

 • Chấm thi trắc nghiệm, quét và lưu trữ điểm chính quy và chuyển điểm đến tổ phân tích điểm. Chuyển điểm TOEIC, MOS, chuyển điểm miễn môn học, điểm miễn anh văn từ các trung tâm và Phòng Đại học.
 • Xử lý thông tin khiếu nại của sinh viên về sự khác biệt điểm trên mạng và bảng điểm; phúc khảo bài thi trắc nghiệm chấm máy.
 • Phối hợp với Phòng Thanh tra, Pháp chế và An ninh, Phòng Đại học và các khoa giải quyết và xử lý các khiếu nại của sinh viên, học sinh về kết quả thi.
 • Phân tích xử lý các kết quả thi. Khuyến nghị với các khoa đối với những trường hợp có kết quả thi bất thường.

3. Mảng Thanh tra đào tạo

 • Lập kế hoạch và dự giờ theo lịch giảng dạy, theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu hoặc yêu cầu của Trưởng đơn vị.
 • Tổ chức hoạt động của tổ thanh tra đào tạo nhằm đảm bảo các hoạt động dạy và học đáp ứng các yêu cầu của Nhà trường.
 • Phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan (ví dụ Phòng Thanh tra, Pháp chế và An ninh; Phòng Đại học) tiến hành thực hiện. Ghi biên bản kết quả và đề xuất hành động khắc phục.
 • Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của sinh viên.
 • Tham gia hỗ trợ nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi – kiểm tra đánh giá cho các đơn vị.

4. Mảng Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

 • Nhận quyết định tốt nghiệp, phối hợp với các đơn vị của Trường kiểm tra các thông tin liên quan đến người được cấp văn bằng, chứng chỉ.
 • Lên kế hoạch in văn bằng, chứng chỉ.
 • Làm quyết định cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy trình và quy định của Nhà trường.
 • Bàn giao các văn bằng, chứng chỉ cho các đơn vị theo đúng quy trình và quy định.
 • Lưu trữ hồ sơ dữ liệu cấp phát văn bằng, chứng chỉ khoa học, có hệ thống trên máy tính, sổ sách cũng như làm các thủ tục hủy văn bằng, chứng chỉ bị hư theo đúng quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo. 

5. Mảng ISO - Đảm bảo chất lượng

 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện việc quản lý chất lượng công việc theo đúng tiêu chuẩn ISO.
 • Triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến ISO 9001:2015 cho tất cả các đơn vị trong Trường.
 • Rà soát, kiểm duyệt việc thay đổi các thủ tục quy trình, hướng dẫn công việc của các đơn vị, đề xuất hủy bỏ các thủ tục quy trình không còn phù hợp.
 • Đánh giá các yếu tố đầu vào, các yếu tố quá trình và các yếu tố đầu ra của người học.
 • Kiểm soát hoạt động ISO của tất cả các đơn vị và tham mưu cho Ban Giám hiệu những cải tiến, thay đổi để hoạt động tốt hơn.
 • Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường.
 • Phối hợp với các phòng, khoa triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.
 • Hỗ trợ, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.
 • Tổ chức khảo sát, kết hợp với các tổ chức trong và ngoài Trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Mảng Kiểm định chất lượng

 • Xây dựng kế hoạch là lộ trình kiểm định trong từng giai đoạn và hàng năm cho các chương trình đào tạo của toàn trường.
 • Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
 • Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng; các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo và ứng dụng công nghệ giảng dạy trực tuyến.
 • Hỗ trợ các khoa thực hiện tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá ngoài.
 • Là đầu mối liên hệ với các tổ chức kiểm định quốc tế, đăng ký đánh giá hoặc kiểm định với các tổ chức quốc tế.

7. Mảng Xếp hạng

 • Nghiên cứu các tiêu chuẩn của các tổ chức xếp hạng trên thế giới. Lập kế hoạch và lên danh sách các công việc cần cải tiến theo tiêu chuẩn.
 • Mô tả dữ liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn, triển khai tới các đơn vị liên quan trong toàn trường. Thu thập và kiểm tra dữ liệu, thống kê và gửi dữ liệu cho các tổ chức xếp hạng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng A0302 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Số điện thoại: (028) 377 55 042; Email: dtqa@tdtu.edu.vn