Skip to main content
x

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 1001/2011/QĐ-TĐT, ngày 15/10/2011 tham mưu và thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu

A. NHIỆM VỤ CHÍNH

I-Công tác khảo thí

 • Xây dựng và quản lý sử dụng ngân hàng đề, cùng các đơn vị thống nhất hình thức thi của các môn học để trình Ban giám hiệu quyết định.
 • Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa theo đúng quy định của nhà trường và quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức các kỳ thi: kiểm tra khâu ra đề, sao in đề thi, tổ chức coi thi.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, đánh giá kết quả thi.
 • Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa.

II- Công tác quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 • Nhận quyết định tốt nghiệp, phối hợp với các đơn vị của trường kiểm tra các thông tin liên quan đến người được cấp văn bằng, chứng chỉ.
 • Lên kế hoạch in văn bằng, chứng chỉ.
 • Làm quyết định cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy trình và quy định của nhà trường.
 • Bàn giao các văn bằng, chứng chỉ cho các đơn vị theo đúng quy trình và quy định.
 • Lưu trữ hồ sơ dữ liệu cấp phát văn bằng, chứng chỉ khoa học, có hệ thống trên máy tính, sổ sách cũng như làm các thủ tục hủy văn bằng, chứng chỉ bị hư theo đúng quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo.

III- Công tác đánh giá khảo thí

 • Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của sinh viên.
 • Phân tích xử lý các kết quả thi
 • Khuyến nghị với các khoa đối với những trường hợp có kết quả thi bất thường
 • Tham gia hỗ trợ nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi – kiểm tra đánh giá cho các đơn vị.

IV- Công tác đảm bảo chất lượng

 • Đánh giá các yếu tố đầu vào, các yếu tố quá trình và các yếu tố đầu ra của người học
 • Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường;
 • Phối hợp với các Phòng, Khoa triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.
 • Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế
 • Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
 • Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động đảm bảo chất lượng
 • Hỗ trợ, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị
 • Tổ chức khảo sát, kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo
 • Kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường
 • Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá ngoài.
 • Phối hợp phòng TTPC-AN, Phòng Đại học và các Khoa giải quyết và xử lý các khiếu nại của sinh viên, học sinh về kết quả thi.
 • Tổ chức hoạt động của tổ thanh tra đào tạo nhằm đảm bảo các hoạt động dạy và học đáp ứng các yêu cầu của Nhà trường.

V- Công tác quản lý chất lượng theo ISO

 • Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường triển khai thực hiện việc quản lý chất lượng công việc theo đúng quy định của tiêu chuẩn ISO.
 • Triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến ISO 9001:2015 cho tất cả các đơn vị trong trường.
 • Rà soát, kiểm duyệt việc thay đổi các thủ tục quy trình, hướng dẫn công việc của các đơn vị, đề xuất hủy bỏ các thủ tục quy trình không còn phù hợp.
 • Kiểm soát hoạt động ISO của tất cả các đơn vị và tham mưu cho Ban giám hiệu những cải tiến, thay đổi để hoạt động tốt hơn.

B. CƠ CẤU NHÂN SỰ

ns-ktkdcl-vi.png

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng A0302 – Đại học Tôn Đức Thắng; Số điện thoại: (028) 377 55 042; Email: iso@tdtu.edu.vn