Phòng Kế hoạch - Dự án

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ban Quản lý dự án Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập theo Quyết định số 43/TĐT-HĐQT ngày 29/01/2007, đến năm 2022 đã hoạt động được hơn 15 năm với chức năng, nhiệm vụ tham mưu các thủ tục cần thiết để xây dựng Trường: lập quy hoạch, lập dự án, xin phép xây dựng, thiết kế, tổ chức đấu thầu thi công, nghiệm thu quyết toán công trình.

Tuy nhiên đến thời điểm năm 2022, cơ cấu tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án không còn phù hợp theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành. Bên cạnh đó nhằm duy trì ổn định sự phát triển, thực hiện các định hướng phát triển sắp tới của Nhà trường, trong giai đoạn tiếp theo nhu cầu trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm sẽ ngày càng tăng, việc tổ chức xây dựng các kế hoạch phát triển đầu tư dự án của Trường theo quy trình, quy định là cấp thiết; cần bổ sung, chức năng và chuyển đổi tên gọi của Ban Quản lý dự án thành Phòng Kế hoạch - Dự án để trở thành một đơn vị trực thuộc, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác xây dựng cơ bản, mua sắm và các kế hoạch phát triển cơ sở của Trường theo định hướng trong tương lai.

Ngày 23/6/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có Nghị quyết số 14/NQ-HĐTĐHTĐT về việc nhất trí chủ trương bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thay đổi tên gọi của Ban Quản lý dự án thành Phòng Kế hoạch - Dự án. Ngày 12/9/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có Quyết định số 2564/QĐ-TĐT về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thay đổi tên gọi Ban Quản lý dự án thành Phòng Kế hoạch - Dự án Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng.

Tham mưu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các thủ tục mua sắm của Trường phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Thực hiện các nội dung công tác trong quan hệ với các đơn vị ngoài để thực hiện nhiệm vụ được phân công tại quy chế này khi được Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

Phòng Kế hoạch - dự án thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng mới; mở rộng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở của Trường, bao gồm: tổ chức, tham mưu thực hiện các quy trình lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công, thanh quyết toán, lưu trữ và cung cấp thông tin hồ sơ theo quy định.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thủ tục mua sắm vật tư, trang thiết bị, dịch vụ, … theo quy định.
 • Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao và trình lãnh đạo Trường phê duyệt theo quy định của Nhà trường.
 • Nghiên cứu, tham khảo các mô hình phát triển trong nước và quốc tế, tư vấn và tham mưu cho Nhà trường xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn; quy hoạch tổng thể phát triển các dự án của Trường theo đúng định hướng chung.
 • Hỗ trợ tư vấn cho các Khoa và các đơn vị trong Trường tìm hiểu, vận dụng các mô hình phát triển trong và quốc tế phù hợp khi có liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng, mua sắm các trang thiết bị; thực hiện các quy trình, nghiệp vụ và cách thức triển khai theo quy định của pháp luật và chủ trương của Nhà trường; các hoạt động đầu tư liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường, phục vụ nâng cao hiệu quả, chất lượng cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và xây dựng môi trường làm việc, điều hành quản lý tiến bộ của Nhà trường.
 • Tham mưu các công tác tư vấn, thẩm định các hồ sơ mua sắm, đấu thầu.
 • Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.
 • Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, Phòng Kế hoạch - Dự án được quyền và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong Nhà trường; thừa lệnh Ban giám hiệu liên hệ với các cơ quan, đơn vị ngoài Trường để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Các đề xuất, kiến nghị của Phòng Kế hoạch - Dự án và những đơn vị khác về quản lý đầu tư, mua sắm là một trong những căn cứ để Ban giám hiệu quyết định, chỉ đạo các hoạt động liên quan ở đơn vị.

III. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Đội ngũ nhân sự hiện tại:

 • ThS. Nguyễn Ngọc Quyết - Trưởng phòng
 • ThS. Trần Minh Hoàng - Phó Trưởng phòng
 • Nguyễn Lê Trường Hải - Viên chức hành chính
 • Lê Bảo Dân - Viên chức hành chính
 • Phùng Minh Nhựt - Viên chức hành chính
 • Phạm Thị Xuân Lộc - Viên chức hành chính
 • Trương Quang Nghĩa - Viên chức hành chính
 • Triệu Phương Nhi - Viên chức hành chính

 

Thông tin liên hệ
Phòng A102, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Email: phongkhda@tdtu.edu.vn