Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản, cụ thể như sau:

Quyền thuê 02 căn tin trong thời gian 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng gồm: Căn tin Thư viện nhà G, Căn tin KTX H - I tại địa chỉ số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

STT

Tòa nhà/Vị trí

Diện tích(m2)

Giá thuê/năm (ĐVT: đồng)

1

Nhà G

(Tầng trệt)

235

586.206.000

2

Trệt KTX H-I

860

2.088.665.000

Giá khởi điểm của quyền thuê tài sản đấu giá:

Tài sản 01: 586.206.000 đồng/ năm (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi sáu triệu hai trăm lẻ sáu nghìn đồng).

Tài sản 02: 2.088.665.000 đồng/ năm (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Tổng giá trị khởi điểm: 2.674.871.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm bảy mươi mốt nghìn đồng)/ năm.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản 2016; Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá.

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định chọn một trong các tổ chức đó.

Thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia bao gồm: Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá; Văn bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, … của tổ chức đấu giá và hồ sơ kèm theo để chứng minh; Thư chào giá dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành công và trường hợp đấu giá không thành công; Có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện đấu giá năm 2023.

Thời hạn: Trước 11h00 ngày 21/04/2023.

Nộp hồ sơ đăng ký tại: Phòng Quản trị thiết bị (A0103) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Cô Trương Diễm Anh - Phòng Quản trị thiết bị.

Thông tin chi tiết về thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: xem tại đây