Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê 01 căn tin Ký túc xá I trong thời hạn 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê 01 căn tin Ký túc xá I trong thời hạn 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền thuê 02 căn tin trong thời gian 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Thông báo đấu giá tài sản: Quyền thuê căn tin tại Phân hiệu Khánh Hòa
Thông báo đấu giá tài sản quyền thuê 01 căn tin trong thời gian 5 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Phân hiệu Khánh Hòa.
Thông báo đấu giá tài sản: Quyền thuê căn tin và khu kinh doanh dịch vụ tiện ích
Thông báo đấu giá tài sản thuê 4 căn tin, 1 khu kinh doanh dịch vụ tiện ích của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và 1 căn tin tại TDTU Phân hiệu Khánh Hòa.
Subscribe to đấu giá tài sản