Skip to main content

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền thuê 02 căn tin trong thời gian 05 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.
Thông báo đấu giá tài sản: Quyền thuê căn tin và khu kinh doanh dịch vụ tiện ích
Thông báo đấu giá tài sản thuê 4 căn tin, 1 khu kinh doanh dịch vụ tiện ích của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và 1 căn tin tại TDTU Phân hiệu Khánh Hòa.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản.
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 1)
Qũy Phát triển khoa học và công nghệ TDTU xin trân trọng thông báo chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng năm 2020 (đợt 1).
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của trường đến hết ngày 03/5/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 03/5/2020.
Subscribe to Thông báo