công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và các quy định liên quan khác

Năm 2023

Ngày công bố: 23/6/2023

I. Công khai thông tin theo Thông tư 36

   1. Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

       -Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

       -Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)

       -Chỉ tiêu tuyển sinh

              Trình độ đại học

              Trình độ thạc sĩ

              Trình độ tiến sĩ

       -Văn bằng, chứng chỉ

              Mẫu văn bằng

              Mẫu bản sao văn bằng

              Tra cứu văn bằng, chứng chỉ

2. Điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục

       -Cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

       -Đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu mẫu 20)

       -Điều kiện bảo đảm chất lượng của đơn vị liên kết (Danh sách đơn vị liên kết)

  3. Công khai thu chi tài chính

       -Mức thu học phí và các khoản thu khác (Biểu mẫu 21)

       -Chi học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ người học (Số liệu)

       -Các khoản chi khác (Số liệu)

II. Các nội dung công khai khác

       -Sứ mạng, tầm nhìn

       -Quy định nội bộ

       -Đề án - Kế hoạch

       -Danh sách nhập học

       -Học phí - Học Bổng

       -Danh mục ngành

       -Chương trình đào tạo-Chuẩn đầu ra

tdtu