Skip to main content

Về “văn hoá doanh nghiệp: nền tảng để kiến tạo Hoà Bình”
Nội dung của chương trình nói về quá trình hình thành văn hóa doanh nghiệp và sự tương tác của yếu tố này đến thành công của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình.
Subscribe to lê viết hải