Skip to main content

tdtu
Công dân toàn cầu: Hành trình phá kén trong môi trường đa quốc gia
Người tham dự và diễn giả đã có những trao đổi về việc học tập ở nước ngoài, hòa nhập văn hóa trong môi trường toàn cầu hoá.
Subscribe to Global citizén