Thông báo về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng giáo sư liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

Căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023 và kết luận tại Biên bản họp ngày 09/3/2023 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023.

Nhà trường thông báo đến các cá nhân, các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường về danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023.

tdtu

Thông tin chi tiết về thông báo: xem tại đây

Mọi thông tin cần trao đổi của đơn vị và cá nhân (nếu có) về danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường thông qua Phòng Tổ chức hành chính (Phòng A0009 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng hoặc email: phongtchc@tdtu.edu.vntrước 17 giờ ngày 16/3/2023.