Biểu mẫu

Mẫu 1: Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn: tại đây

Mẫu 2: Bản xác nhận thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên: tại đây

Mẫu 3: Báo cáo khoa học tổng quan: tại đây

Mẫu 4: Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn: tại đây

TDTU_Phiếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn: tại đây