Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2023 như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 lần 1 năm 2023 đối với 05 (năm) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 lần 2 năm 2023 đối với 03 (ba) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 lần 3 năm 2023 đối với 11 (mười một) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 lần 4 năm 2023 đối với 09 (chín) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 lần 5 năm 2023 đối với 07 (bảy) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 lần 6 năm 2023 đối với 01 (một) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 lần 7 năm 2023 đối với 03 (ba) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 2 lần 8 năm 2023 đối với 03 (ba) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức hành chính để ký Hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành.

Từ khóa