Skip to main content

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2, người lao động (lần 7, lần 8 và lần 9) năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2, người lao động (lần 7, lần 8 và lần 9) năm 2022.
Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 6 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 6 năm 2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính,...
Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 5 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 5 năm 2022.
Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2022.
Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động đợt tháng 5 năm 2022
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng người lao động đợt tháng 5 năm 2022.
Subscribe to tuyển dụng