Trường Đại học Tôn Đức Thắng công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 6,7,8,9,10)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 6,7,8,9,10) như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 6) đối với 04 (bốn) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 7) đối với 06 (sáu) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 8) đối với 07 (bảy) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 9) đối với 01 (một) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 (lần 10) đối với 01 (một) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức hành chính để ký Hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành.

Từ khóa