Trường Đại học Tôn Đức Thắng công nhận kết quả tuyển dụng người lao động năm 2024 (lần 5,6,7,8,9)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng người lao động năm 2024 (lần 5,6,7,8,9) như sau:

  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động Lần 5 năm 2024 đối với 05 (năm) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động Lần 6 năm 2024 đối với 04 (bốn) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động Lần 7 năm 2024 đối với 04 (bốn) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động Lần 8 năm 2024 đối với 03 (ba) ứng viên (xem chi tiết);
  • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động Lần 9 năm 2024 đối với 01 (một) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức hành chính để ký Hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành.

Từ khóa