Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động năm 2022

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng năm 2022 như sau:

 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động đợt tháng 5 năm 2022 đối với 14 (mười bốn) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng đợt tháng 5 năm 2022 đối với 03 (ba) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 3 năm 2022 đối với 01 (một) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 4 năm 2022 đối với 05 (năm) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 5 năm 2022 đối với 04 (bốn) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 6 năm 2022 đối với 04 (bốn) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 7 năm 2022 đối với 09 (chín) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 7 năm 2022 (bổ sung) đối với 02 (hai) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 8 năm 2022 đối với 08 (tám) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 9 năm 2022 đối với 04 (bốn) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 10 năm 2022 đối với 02 (hai) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 11 năm 2022 đối với 06 (sáu) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 12 năm 2022 đối với 02 (hai) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 15 năm 2022 đối với 05 (năm) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 16 năm 2022 đối với 01 (một) ứng viên (xem chi tiết);
 • Công nhận kết quả trúng tuyển người lao động lần 17 năm 2022 đối với 04 (bốn) ứng viên (xem chi tiết);

Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục ký Hợp đồng làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày trúng tuyển.

Trân trọng. 

Từ khóa