Skip to main content

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học Năm 2018
Hội thảo tạo cơ hội cho các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt.
Subscribe to Việt Nam học