Skip to main content

Sức mạnh của sự chia xẻ
Theo Diễn giả, nông nghiệp trong tương lai gần sẽ sử dụng nhiều loại máy móc thông minh; vật nuôi và cây trồng được giám sát liên tục bởi các thiết bị cảm biến; thông tin về thị trường tiêu thụ được cập nhật liên tục ở mức độ toàn cầu...
Subscribe to GODON