Skip to main content

Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (giai đoạn 2019-2024) và Kế hoạch phát triển của Trường giai đoạn 2025-2030
Hội nghị đã nghe TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU báo cáo dự thảo về việc điều chỉnh, cập nhật lại các nội dung về triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu slogan,...
Subscribe to Hội nghị 5 năm