Skip to main content

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 03 năm 2022 (lần 1, lần 2, lần 3)
Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được dự tuyển viên chức đợt 03 năm 2022 (lần 1, lần 2, lần 3).
Subscribe to đợt 3 năm 2022