Skip to main content

CÁC KHOA

Khoa Ngoại ngữ
Đặc điểm nổi bật của Khoa là có chương trình đào tạo hợp lý, khoa học, chú trọng nhiều đến kỹ năng.
Khoa Quản trị kinh doanh
Thương hiệu sinh viên ngày càng được khẳng định qua kiến thức, kỹ năng và đạo đức.
Khoa Tài chính Ngân hàng
Khoa đã phát triển mạnh mẽ cả về giáo dục, khoa học - công nghệ và quốc tế hóa.
Khoa Toán - Thống kê
Chú trọng việc nghiên cứu khoa học, thường xuyên có bài đăng tải trên những tạp chí khoa học quốc tế.