Quy chế đào tạo

 Quy chế - quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo: tại đây

 Quy chế - quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học:

  • Áp dụng cho khóa tuyển sinh 2020 trở về trước: tại đây
  • Áp dụng cho khóa tuyển sinh 2021 trở về sau: tại đây

Các quy chế - quy định khác: