Tin tuyển dụng

 
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: 4 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Phòng Tổ chức hành chính
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên - Khoa Điện - Điện tử
Chỉ tiêu: 14 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
Chỉ tiêu: 5 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Viện Công nghệ tiên tiến
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Khoa Khoa học ứng dụng
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Khoa Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 3 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Phòng Kế hoạch dự án
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Dược
Chỉ tiêu: 5 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Tạp chí Công nghệ tiên tiến và tính toán (JAEC)
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Toán - Thống kê
Chỉ tiêu: 4 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Khoa Kế toán
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Khoa Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giáo viên Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan
Chỉ tiêu: 10 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Trưởng bộ môn - Khoa Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Phòng Sau đại học
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Phòng Đại học
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Phòng Tài chính
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Chỉ tiêu: 3 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Khoa Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên/Kỹ thuật - Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan
Chỉ tiêu: 4 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Phòng Điện toán - Máy tính
Chỉ tiêu: 3 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên/Nhân viên kỹ thuật - Phân hiệu Khánh Hòa
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Trung tâm Tin học
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Thư viện
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên/Nhân viên kỹ thuật - Phòng Quản trị thiết bị
Chỉ tiêu: 5 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Văn phòng Ban giám hiệu
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Khoa Kế toán
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Phó Trưởng khoa - Khoa Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 11 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Viện Công nghệ tiên tiến
Chỉ tiêu: 10 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Trung tâm Tin học
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên - Khoa Công nghệ thông tin
Chỉ tiêu: 9 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Phó Tổng hiệu trưởng - Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ
Chỉ tiêu: 8 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Khoa Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Phòng Công tác học sinh - sinh viên
Chỉ tiêu: 3 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Luật
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Khoa Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 2 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giám thị/Bảo vệ - Phòng Thanh tra, Pháp chế và An ninh
Chỉ tiêu: 7 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Kế toán
Chỉ tiêu: 5 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Nghiên cứu viên - Khoa Điện - Điện tử
Chỉ tiêu: 6 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Phòng Công tác học sinh - sinh viên
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Chỉ tiêu: 4 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo
Chỉ tiêu: 6 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Chuyên viên - Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế
Chỉ tiêu: 1 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Khoa học thể thao
Chỉ tiêu: 3 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Chỉ tiêu: 6 nhân sự
Hạn nộp: 04/04/2024
Giảng viên Khoa Lao động và Công đoàn
Chỉ tiêu: 3 nhân sự