Skip to main content
x

Tuyển dụng viên chức giảng dạy Khoa Lao động và Công đoàn

  • Số lượng: 03
  • Yêu cầu chung: 
    • Tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên các Chuyên ngành: Quan hệ lao động, Hành vi tổ chức, Tâm lý tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực.
    • Ưu tiên tốt nghiệp các Trường uy tín nước ngoài, tiếng Anh IELT >= 5.5, tin học văn phòng thành thạo.
    • Có kinh nghiệm làm việc liên quan và có khả năng giảng dạy được các môn học sau: Quản trị đa văn hóa, Hành vi tổ chức, Quản trị sự thay đổi, Tâm lý tổ chức, Quan hệ lao động, Thương lượng tập thể, Quản lý xung đột, Quản lý thù lao, Tạo động lực làm việc.