San-pham-NCKH-TDTU.jpg

Sản phẩm khoa học của TDTU đến nay bao gồm:

Bài báo quốc tế: các công trình nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí quốc tế và quốc gia, được phân loại theo nhóm các bài báo ISI, SJR, Bài báo khác và Sách-Chương sách;

Bằng sáng chế: được chứng nhập và cấp bởi USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Sản phẩm chuyển giao: TDTU thường xuyên thực hiện việc chuyển giao sản phẩm trí tuệ và công trình nghiên cứu khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp, trường học nhằm thu hút sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Khóa học chuyên gia: được hướng dẫn bởi các chuyên gia hàng đầu quốc tế về các vấn về chuyên sâu trong khoa học-công nghệ.