Top 700 thế giới (ARWU)

Tháng 8/2022, hệ thống xếp hạng đại học ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2022 xếp TDTU thứ 601-700 thế giới.

TDTU được vào bảng xếp hạng ARWU lần đầu vào năm 2019 với vị trí 901-1000. Năm 2020, tăng lên vị trí 701-800 và năm 2021 là 601-700.