Skip to main content
x

"Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí. ... Tôi cho rằng đây là một mô hình cần phải hoàn thiện và nhân rộng cho các đại học cả nước chúng ta..."

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn tấn Dũng

“...Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực, phấn đấu của các đồng chí. Mười tám (18) năm qua các đồng chí đã trăn trở, tìm tòi để có mô hình, kết quả ngày hôm nay...;. Tôi đến với các đồng chí là tôi trân trọng kết quả các đồng chí đạt được...;. Tôi cho rằng đây là một mô hình cần phải hoàn thiện và nhân rộng cho các đại học cả nước chúng ta...” [từ phút thứ 00:35 đến phút thứ 01:53].
“...nâng cao chất lượng đại học, học nghề cần đồng bộ nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp đó là phải tự chủ...., không tự chủ được thì khó vượt lên.... tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân sự, tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn tức là đào tạo (mở ngành, nghề, cấp bằng) ....” [từ phút thứ 08:05 đến phút thứ 08:38].

 

Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ

(Phát biểu tại buổi làm việc của Thủ tướng với TDTU ngày 08/01/2015)

Xem phát biểu tại đây