Ban chấp hành Công đoàn

Ông Nguyễn Quốc Bảo.jpg
ThS. Nguyễn Quốc Bảo
Chủ tịch
TS. Nguyễn Đình Hòa
Phó Chủ tịch
ThS. Nguyễn Thị Trúc Mai
Ủy viên BTV
Chủ nhiệm UBKT
TS. Nguyễn Thị Mai Linh
Ủy viên BCH
Trưởng ban Nữ công
ThS. Trương Thị Thu Hiền
Ủy viên BCH
Phó ban Nữ công
Duong-Thi-Thuy-Van.jpg
TS. Dương Thị Thùy Vân
Ủy viên BCH
Vo-The-Sinh.jpg
ThS. Võ Thế Sinh
Ủy viên BCH
TS. Lê Tấn Phát
Ủy viên BCH
Ông Tăng Khắc Quý
Ủy viên BCH