CÔNG KHAI THÔNG TIN

Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

2. Chính sách học bổng: 

3. Cam kết chất lượng giáo dục:

4. Chất lượng giáo dục thực tế: xem tại đây

5. Cơ sở vật chất: xem tại đây

6. Đội ngũ giảng viên cơ hữu: xem tại đây, Danh sách giảng viên cơ hữu: xem tại đây

7. Tài chính: Xem tại đây