Thông tin công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường đại học Tôn Đức Thắng (Biểu mẫu 20)

2. Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường đại học Tôn Đức Thắng (Biểu mẫu 21)

3. Công khai cơ sở vật chất của Trường đại học Tôn Đức Thắng (Biểu mẫu 22)

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường đại học Tôn Đức Thắng (Biểu mẫu 23)

5. Công khai tài chính của Trường đại học Tôn Đức Thắng (Biểu mẫu 24)